Veřejná správa - DVVS

kurzy pro studijní podporu účastníků kurzů 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou veřejné správy ČR, poskytnout základní přehled o veřejném právu, o veřejných financích, o zásadách organizace a činnosti územních samosprávných celků, o etice ve veřejné správě a dále poskytnout základní znalosti evropského správního práva.

Vzdělávací program je v souladu s § 19 zák. č. 312/2002 Sb. určen úředníkům, s nimiž územní samosprávný celek nově uzavřel pracovní poměr, a kteří mají povinnost ukončit vstupní vzdělávání nejdéle do 3 měsíců od vzniku tohoto poměru.

Jedná se o kombinované studium, jehož prezenční část trvající jeden školicí den (8 výukových hod.) se orientuje na výklad nejdůležitějších oblastí a právních norem, se kterými přichází úředníci územních samospráv při výkonu své funkce do styku, a které se jich bezprostředně týkají. Prezenční část je doplněna distančním studiem (32 výukových hod.), jehož cílem je rozšíření znalostí účastníků o další oblasti, které nejsou zahrnuty v prezenční výuce. Distanční část studia je zahajována cca 14 dní před prezenční částí a je realizována prostřednictvím informačního systému MOODLE.

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání je účast na prezenční i distanční části studia.


Cílem vzdělávacího programu je připravit úředníky územních samosprávných celků na zkoušku z obecné části zvláštní odborné způsobilosti v souladu s § 21 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, a s vyhláškou č. 512/2002 Sb., v platném znění.

Jedná se o kombinované studium, jehož prezenční část trvající 4 školicí dny (28 výukových hod.) se orientuje na probírání zkušebních okruhů, které jsou předmětem zkoušky z obecné části zvláštní odborné způsobilosti, a zodpovídání dotazů účastníků kurzu. Na prezenční část studia by se měli účastníci připravit v rámci distančního studia (32 výukových hod.) vybraných právních norem a studijních textů připravených lektorkou.